Wheels / Mak / Xenon

Mak Xenon alloy Wheels on Cars - photos
Wheel style: tree spokes